Lösungen


Lösungen Vladimir Nabokov
A: 1. Td8
1. ... Lxd8; 2. Lxd7, bel. 3. Lb5#
1. ... Lc7; 2. Txd7, bel. 3. Lxb7#
1. ... dxe6; 2. Txd6, bel. 3. Sxc5#
B: 1. Sxc3
1. ... D-Zug; 2. Se4+, Dxe4; 3. Lxf6#
1. ... f5; 2. Sxe4+, fxe4; 3. Lf6#
1. ... h4; 2. Sxe4, Kh5; 3. g4#
C: 1. h3
1. ... Kh6; 2. h4, g5; 3. hxg5#
1. ... Kh4; 2. T:g6, gxh3; 3. Lf6#
1. ... h4; 2. Th7, hxg3; 3. h4#
Die Verführung 1. Kg1 Kh6; 2. h4, gxh3 3. Txg6#
scheitert an 1. ... h4.
D: 1. Lc2
1. ... Kd5 (d6); 2. Dc5#
1. ... c5 (d6); 2. Tf5#
1. ... d5; 2. Dc7#
1. ... sonst; 2. Dd4#
Die Verführung 1. b8=S führt auf jedes der schwarzen
Abzugsschachs (1. ... d:e6/d6/d5+) zum Matt
(2. Sf7/Sd7/Dc7.) Doch sie scheitert an 1. ... c2!


Lösungen Karol Wojtyla
A: 1. Sd2
1. ... Kd5; 2. Dd7#
1. ... Kf5; 2. Df7#
B: 1. Da7
1. ... Sd6; 2. Sb6#
1. ... c5 (c6+); 2. bxc6#
1. ... Le7; 2. Txe7#
1. ... f5; 2. Se5#


zurück